นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้สมัครงาน

บริษัท กรีนไลน์ ซินเนอร์จี้ จำกัด

บริษัท กรีนไลน์ ซินเนอร์จี้ จำกัด ("เรา" หรือ "บริษัทฯ") มุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (“ผู้สมัครงาน”) ซึ่งนโยบายต่อไปนี้คือแนวทางที่เราปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไม่ว่าจะเป็น การเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผย (“การประมวลผล”) และการปกป้องซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้กับเราเพื่อสมัครงานกับเรา

คำนิยาม

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้สมัครงาน บริษัท กรีนไลน์ ซินเนอร์จี้ จำกัด ฉบับนี้

ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทาให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นข้อมูลอ่อนไหว” หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพหรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกัน

กลุ่มบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ” หมายถึง บริษัทที่อยู่ในเครือข่ายของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะมีขึ้นในอนาคตไม่ว่าจะจดทะเบียนในประเทศไทยหรือในต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ด้วย

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราจะประมวลผล
 • บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล เพศ อายุ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ข้อมูลการศึกษา ประวัติการทำงาน และข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ของผู้สมัครงาน
 • บริษัทฯ อาจจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นข้อมูลอ่อนไหว เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับสภาวะสุขภาพทางร่างกายหรือจิตใจ การกระทำการ (หรือการถูกกล่าวหาว่ากระทำการ) ที่เป็นความผิดหรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินคดี แต่ไม่รวมประวัติอาชญากรรม ตามที่ผู้สมัครงานได้ยินยอมให้บริษัทฯ ประมวลผลไม่ว่าเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ตาม โดยการกรอกในใบสมัครงาน (Application Form) หรือตามที่ผู้สมัครงานได้แจ้งต่อบริษัทฯ ไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ หรือที่กฎหมายได้ให้อำนาจในการประมวลผลข้อมูลดังกล่าวไว้
แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล
 • บริษัทฯ จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้สมัครฯ โดยตรง
 • บริษัทฯ อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครฯ มาจากบุคคลที่สาม ดังนี้
  1. บุคคลอ้างอิง และ/หรือบุคคลภายในบริษัทฯ ที่รู้จักผู้สมัครงานตามที่ระบุในใบสมัครงาน (Application Form) โดยอาศัยความยินยอมของผู้สมัครงาน หรืออาศัยอำนาจตามกฎหมาย
  2. กลุ่มบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ ในกรณีที่ผู้สมัครงานได้เคยมีการสมัครงานไว้หรือเคยปฏิบัติหน้าที่หรือเคยทาธุรกรรมใดๆ โดยอาศัยความยินยอมของผู้สมัครงาน หรืออาศัยอำนาจตามกฎหมาย
  3. บุคคลใดๆ นอกจากที่กล่าวมาข้างต้น ไม่ว่าบุคคลเหล่านั้นจะเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ทั้งภาครัฐ เอกชน หรือรัฐวิสาหกิจ โดยอาศัยความยินยอมของผู้สมัครงาน หรืออาศัยอำนาจตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล

เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครฯ เพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้

 • เพื่อวัตถุประสงค์ในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครฯ เพื่อเข้าทำงานกับบริษัทฯ

  บริษัทฯ จะดำเนินการดังต่อไปนี้

  1. ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงานเพื่อระบุตัวตนของผู้สมัครงานในการสัมภาษณ์งานและการรับเข้าปฏิบัติงานกับบริษัทฯ และเพื่อการประมวลผลเกี่ยวกับระบบรักษาความปลอดภัยของบริษัทฯ
  2. ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงานเพื่อการตรวจสอบประวัติและคุณสมบัติของผู้สมัครงาน กับสถาบัน องค์กรหรือหน่วยงานใดๆ ที่มีหน้าที่ในการควบคุมดูแลผู้สมัครงานหรือหน่วยงานใดๆ ที่กฎหมายให้อำนาจ
  3. ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงานเพื่อการคัดเลือกและคัดกรองตามคุณสมบัติของผู้สมัครงานให้เหมาะสมกับตำแหน่งงานเพื่อใช้ในการสัมภาษณ์งานและการรับเข้าปฏิบัติงานกับบริษัทฯ
  4. ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงานเพื่อการติดต่อสื่อสารไม่ว่าโดยช่องทางใดๆ กับผู้สมัครงาน รวมไปถึงบุคคลที่สามในเรื่องเกี่ยวกับการสมัครงานไม่ว่าจะเป็นการสัมภาษณ์ การสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่จำเป็น ตลอดจนการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการแจ้งการแก้ไขเอกสารฉบับนี้
 • เพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้างสถิติแบบผลรวมโดยไม่ระบุตัวตน

  บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครฯ เพื่อสร้างสถิติแบบผลรวมโดยไม่ระบุตัวตนสำหรับใช้ในการจัดทำรายงานทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยบริษัทฯ สามารถวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลทางสถิติที่ไม่ระบุตัวตนนี้ และอาจแบ่งปันแก่กลุ่มบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการและบุคคลที่สามได้เท่าที่จำเป็น

 • เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาระบบการรับสมัครงานภายในบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ

  ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงาน อาจถูกจัดเก็บในระบบสารสนเทศในการบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ ซึ่งอาจใช้ระบบร่วมกัน แบ่งปัน หรือโอนข้อมูลดังกล่าวกับกลุ่มบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

  1. เพื่อพัฒนาการรับสมัครพนักงานของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการให้ดียิ่งขึ้นและเหมาะสมสอดคล้องตามที่กฎหมายและกฎระเบียบอนุญาต
  2. ในกรณีที่มีการรับเข้าปฏิบัติงานกับบริษัทฯ อาจประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง
   1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการทำงานภายในบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามสัญญาต่างๆ ที่บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการมีกับบุคคลภายนอก เช่น การจัดทำประกันภัย เป็นต้น
   2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการทำงานภายในบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ สำหรับการก่อตั้งสิทธิ ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายของบริษัทฯ หรือผู้สมัครงาน เช่น การจัดทำประกันสังคม เป็นต้น
   3. เพื่อการพัฒนาระบบการทำงานภายในของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ระบบการชำระเงิน ระบบคอมพิวเตอร์ การให้บริการด้านเทคโนโลยี หรือระบบใดๆ ของบริษัทฯ ที่สาคัญต่อการปฏิบัติงานของบริษัทฯ และ/หรือผู้สมัครงาน เป็นต้น
ประเภทของหน่วยงานหรือบุคคลที่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้
 • บริษัทฯ อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงานให้แก่หน่วยงานราชการ หน่วยงานผู้มีอานาจ หรือบุคคลใดๆ เมื่อมีกฎหมายกำหนดหรือให้อำนาจ รวมถึงการปฏิบัติตามคำสั่งศาล
 • บริษัทฯ อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงานเท่าที่จำเป็นให้กลุ่มบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการและ/หรือบุคคลตามข้อ 2.3 ของหัวข้อแหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งระบุในนโยบายฉบับนี้ โดยบริษัทฯ มีนโยบายอย่างเคร่งครัดในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงานเท่าที่จำเป็นภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย
 • บริษัทฯ อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงานต่อผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแทนบริษัทฯ สำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของบริษัทฯ และ/หรือผู้สมัครงาน โดยบริษัทฯ มีนโยบายอย่างเคร่งครัดในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงานเท่าที่จำเป็นภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย
 • บริษัทฯ อาจจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้ในระบบประมวลผลแบบคลาวด์ (Cloud Computing) โดยใช้บริการจากบุคคลที่สามไม่ว่าตั้งอยู่ในประเทศไทยหรือต่างประเทศ โดยบริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญากับบุคคลดังกล่าวด้วยความระมัดระวังและพิจารณาถึงระบบรักษาความปลอดภัยในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอย่างเต็มความสามารถแล้ว
ระยะเวลาในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
 • ในกรณีที่ผู้สมัครงานไม่ได้เข้าปฏิบัติงานกับบริษัทฯ บริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่ได้รับจากผู้สมัครงานในการสมัครงานไว้เป็นระยะเวลา 12 เดือน นับแต่วันที่ได้รับข้อมูลดังกล่าว เพื่อเป็นหลักฐานในกรณีที่เกิดข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนถึงความไม่เป็นธรรมในการคัดเลือกผู้สมัครงานเข้าปฏิบัติงานกับบริษัทฯ
 • ในกรณีที่ผู้สมัครงานได้รับคัดเลือกและตกลงเข้าปฏิบัติงานกับบริษัทฯ ระยะเวลาที่บริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงานจะแตกต่างกันไปตามประเภท การใช้งานของข้อมูลนั้นๆ หรือเท่าที่บริษัทฯ สามารถประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้โดยชอบด้วยกฎหมาย ยกตัวอย่างเช่น บริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับทะเบียนลูกจ้างไว้ไม่น้อยกว่า 2 ปีนับแต่วันสิ้นสุดของการจ้าง บริษัทฯ อาจจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่มีแนวโน้มว่าจะเกิดข้อพิพาทได้ในอนาคตตามระยะเวลาของอายุความตามกฎหมายแล้วแต่กรณี เป็นต้น
 • เมื่อพ้นระยะเวลาตามข้อ 1. หรือข้อ 2. แล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการทำลายข้อมูลส่วนบุคคลนั้นตามขั้นตอนการทำลายข้อมูลของบริษัทฯ และจะดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยไม่ชักช้า
มาตรการในการเก็บรักษาและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
 • บริษัทฯ จะจัดการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลด้วยมาตรการไม่น้อยกว่าระดับที่กฎหมายกกหนด และด้วยระบบที่เหมาะสม เพื่อป้องกันและรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลนั้น เช่น ใช้โปรโตคอลความปลอดภัย (Secure Sockets Layer: SSL) ปกป้องด้วยไฟร์วอลล์ รหัสผ่าน และมาตรการทางเทคนิคอื่นๆ สำหรับการเข้ารหัสข้อมูลผ่านทางอินเตอร์เน็ต และจัดเก็บในสถานที่ที่มีระบบป้องกันการเข้าถึงที่จำกัดบุคคลที่สามารถเข้าถึงได้สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในรูปแบบเอกสาร
 • บริษัทฯ จะจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าที่จัดเก็บในระบบอินเตอร์เน็ตหรือในรูปแบบเอกสารไว้เฉพาะบุคลากรที่มีความจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้นให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้
 • ในกรณีที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นข้อมูลอ่อนไหวบริษัทฯ จะจัดให้มีมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในด้านการเข้าถึงและควบคุมการใช้งาน มีระบบการใช้งานและระบบสำรองพร้อมทั้งแผนสำหรับกรณีฉุกเฉิน และมีการตรวจสอบประเมินความเสี่ยงของระบบอย่างสม่าเสมอ
การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ

บริษัทฯ อาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นข้อมูลอ่อนไหวของท่านไปยังต่างประเทศเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ตามที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้ โดยบริษัทฯ อาจส่งข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นข้อมูลอ่อนไหวของท่านไปยังบุคคลหรือหน่วยงานที่อยู่ในประเทศอื่น หรือภายใต้เขตอำนาจกฎหมายของประเทศอื่น ไม่ว่ากฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศนั้นอาจถึงเกณฑ์หรือไม่ถึงเกณฑ์มาตรฐานของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทฯ จะปฏิบัติตามขั้นตอนที่เหมาะสมในการคุ้มครองรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นข้อมูลอ่อนไหวของท่าน

สิทธิและการเข้าถึงของผู้สมัครงานในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้สมัครงานสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ ได้ตามรายละเอียดในข้อ ถัดไป เพื่อยื่นคำร้องขอดำเนินการตามสิทธิที่กฎหมายกำหนดดังต่อไปนี้

 • ผู้สมัครงานมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตนที่บริษัทฯ เก็บรักษาไว้ รวมถึงขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลและขอให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้สมัครงานให้ไว้กับบริษัทฯ ไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่นหรือตัวผู้สมัครงานเอง
 • ผู้สมัครงานมีสิทธิคัดค้าน หรือระงับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของตนได้
 • ผู้สมัครงานมีสิทธิขอให้บริษัทฯ แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้อง หรือเพิ่มเติมข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่สมบูรณ์ได้ และอาจขอให้บริษัทฯ ลบ หรือทำลาย หรือเปิดเผยแหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลของตนในกรณีที่ไม่ได้ให้ความยินยอมได้
 • ในกรณีที่ผู้สมัครงานพบว่าบริษัทฯ หรือบุคลากรของบริษัทฯ ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ไม่เป็นไปตามที่ผู้สมัครงานได้ให้ความยินยอมไว้หรือไม่เป็นการประมวลผลตามที่มีสิทธิตามกฎหมาย ผู้สมัครงานมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้
 • ผู้สมัครงานมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ผู้สมัครงานได้ให้ความยินยอมกับบริษัทฯ ได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงานอยู่กับบริษัทฯ เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมโดยกฎหมายหรือโดยสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ผู้สมัครงาน
 • อย่างไรก็ตาม การที่ผู้สมัครงานได้เพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใดอาจส่งผลให้บริษัทฯ มีข้อมูลไม่เพียงพอต่อการประมวลผลให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดในนโยบายฉบับนี้ และบริษัทฯ อาจจะไม่สามารถพิจารณาจ้างงานผู้สมัครงานได้

ข้อมูลการติดต่อ

  ท่านสามารถติดต่อผู้ควบคุมข้อมูล สอบถามหรือใช้สิทธิใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล ได้ที่

  เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

  บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)

  เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย 7 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

  เบอร์โทรศัพท์ 02 310 3130

  อีเมล [email protected]

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ อาจทบทวนและเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้เป็นครั้งคราวเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของการให้บริการและการดำเนินงานของบริษัทฯ ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นจากท่าน รวมถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าว เพื่อรักษาสิทธิของท่านและเพื่อให้ท่านทราบแนวทางที่บริษัทฯ ใช้ในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ท่านรับทราบว่านโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงาน

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2563

หนังสือแสดงความยินยอมในการเก็บรวบรวมใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงาน

ข้าพเจ้า
อายุ เลขประจำตัวบัตรประชาชน / เลขหนังสือเดินทาง

(“ผู้สมัครงาน”) ขอให้ความยินยอมกับ บริษัท กรีนไลน์ ซินเนอร์จี้ จำกัด (“บริษัทฯ”) ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลในการดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย (“การประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • วัตถุประสงค์ในการประมวลผล

  ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าตามวัตถุประสงค์ดังนี้

  1. เพื่อวัตถุประสงค์ในการพิจารณาคุณสมบัติของข้าพเจ้าเพื่อเข้าทางานกับบริษัทฯ
  2. ข้าพเจ้ายินยอมโดยสมัครใจให้บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นข้อมูลอ่อนไหว เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับสภาวะสุขภาพทางร่างกายและจิตใจ การกระทำการหรือถูกกล่าวหาว่ากระทำการที่เป็นความผิดหรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินคดี แต่ไม่รวมประวัติอาชญากรรม เพื่อใช้ประกอบการพิจารณารับข้าพเจ้าเข้าทำงานกับบริษัทฯ รวมทั้งติดต่อสื่อสารกับข้าพเจ้าในเรื่องดังกล่าว

  3. เพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้างสถิติแบบผลรวมโดยไม่ระบุตัวตน
  4. ข้าพเจ้ายินยอมโดยสมัครใจให้บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นข้อมูลอ่อนไหว เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับสภาวะสุขภาพทางร่างกายและจิตใจ การกระทำการหรือถูกกล่าวหาว่ากระทำการที่เป็นความผิดหรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินคดี แต่ไม่รวมประวัติอาชญากรรม เพื่อสร้างสถิติแบบผลรวมโดยไม่ระบุตัวตนสำหรับใช้ในการจัดทารายงานทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยบริษัทฯ สามารถวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลทางสถิติที่ไม่ระบุตัวตนนี้ และอาจแบ่งปันแก่กลุ่มบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการและบุคคลที่สามได้เท่าที่จำเป็น

  5. เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาระบบการรับสมัครงานภายในบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ
  6. ข้าพเจ้ายินยอมโดยสมัครใจให้บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นข้อมูลอ่อนไหว เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับสภาวะสุขภาพทางร่างกายและจิตใจ การกระทำการหรือถูกกล่าวหาว่ากระทำการที่เป็นความผิดหรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินคดี แต่ไม่รวมประวัติอาชญากรรม เพื่อจัดเก็บในระบบสารสนเทศในการบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ ซึ่งอาจใช้ระบบร่วมกัน แบ่งปัน หรือโอนข้อมูลดังกล่าวกับกลุ่มบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ และเพื่อใช้ในการพัฒนาระบบการรับสมัครงานภายในของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ ทั้งที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยและต่างประเทศไม่ว่าประเทศนั้นจะมีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลถึงเกณฑ์หรือไม่ถึงเกณฑ์มาตรฐานของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย โดยสถานพยาบาลจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่เหมาะสมในการคุ้มครองรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า

 • ระยะเวลาในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
  1. ในกรณีที่ผู้สมัครงานไม่ได้เข้าปฏิบัติงานกับบริษัทฯ บริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่ได้รับจากผู้สมัครงานในการสมัครงานไว้เป็นระยะเวลา 12 เดือน นับแต่วันที่ได้รับข้อมูลดังกล่าว เพื่อเป็นหลักฐานในกรณีที่เกิดข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนถึงความไม่เป็นธรรมในการคัดเลือกผู้สมัครงานเข้าปฏิบัติงานกับบริษัทฯ
  2. ในกรณีที่ผู้สมัครงานได้รับคัดเลือกและตกลงเข้าปฏิบัติงานกับบริษัทฯ ระยะเวลาที่บริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงานจะแตกต่างกันไปตามประเภท การใช้งานของข้อมูลนั้นๆ หรือเท่าที่บริษัทฯ สามารถประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้โดยชอบด้วยกฎหมาย ยกตัวอย่างเช่น บริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับทะเบียนลูกจ้างไว้ไม่น้อยกว่า 2 ปีนับแต่วันสิ้นสุดของการจ้าง บริษัทฯ อาจจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่มีแนวโน้มว่าจะเกิดข้อพิพาทได้ในอนาคตตามระยะเวลาของอายุความตามกฎหมายแล้วแต่กรณี เป็นต้น
  3. เมื่อพ้นระยะเวลาตามข้อ 2.1 หรือข้อ 2.2 แล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการทำลายข้อมูลส่วนบุคคลนั้นตามขั้นตอนการทำลายข้อมูลของบริษัทฯ และจะดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยไม่ชักช้า
 • ข้อมูลการติดต่อ

   การติดต่อสอบถามหรือใช้สิทธิใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สามารถติดต่อได้ที่

   เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล/p>

   บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)

   เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย 7 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

   เบอร์โทรศัพท์ 02 310 3000

   อีเมล [email protected]

 • นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

  ข้าพเจ้ารับทราบว่าข้าพเจ้าสามารถศึกษาการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าที่ให้ไว้ต่อบริษัทฯ อย่างละเอียดซึ่งจะครอบคลุมคำจำกัดความและรายละเอียดในเรื่องต่างๆ ที่ระบุในหนังสือให้ความยินยอมฉบับนี้ และรวมถึงรายละเอียดในหัวข้อดังต่อไปนี้ ได้จากนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแนบท้ายหนังสือให้ความยินยอมฉบับนี้ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือให้ความยินยอมฉบับนี้

  1. แหล่งที่มาของข้อมูล
  2. ประเภทของหน่วยงานหรือบุคคลที่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้
  3. มาตรการในการเก็บรักษาและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
  4. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ
  5. สิทธิและการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
 • เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี้ ข้าพเจ้าได้อ่าน เข้าใจและยอมรับ

  หนังสือแสดงความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงานรวมทั้งนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแนบท้ายหนังสือฉบับนี้แล้ว

  ลงชื่อผู้สมัครงาน

  วันที่